Juridiske referanser og personvernerklæring

Opphavsrett
® = Registrert Merke for et foretak i Melittagruppen.

Våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Benyttelse til kommersielle eller politiske formål, totalt eller delvis, eller også i endret form, må prinsipielt forhåndsgodkjennes skriftlig fra Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Det er tillatt å skrive ut, kopiere eller laste ned filer som utelukkende skal brukes privat.

Merker, tittel, logos
Alle produktnavn som er omtalt på våre nettsider er foretaksgruppen Melittas merker, likegyldig om  det er utstyrt med symbolet ® eller ikke.

Garanti og ansvar
Informasjonen på våre nettsider er framstilt med største omhu. Samtidig er foretaksgruppen Melitta opptatt av at informasjonen på nettsidene er oppdatert. Tross omhyggelig oppbygging av nettsidene kan vi ikke garantere for riktigheten og komplettheten av den presenterte informasjonen. Bruken av innholdet på nettsidene skjer på brukerens risiko. Rett til endringer forbeholdes til enhver tid.

Kryssreferanse (linker)
Linker på våre nettsider til tredjeparts nettsider er ikke på noe vis gjenstand for innflytelse fra foretaksgruppen Melitta. Denne er, for så vidt ikke annet er angitt, ikke ansvarlig for dette innholdet. Foreliggende linker til tredje part står ikke for noen form for anbefaling av deres innhold fra foretaksgruppen Melittas side, om ikke annet er spesielt uttrykt. Foretaksgruppen Melitta er ikke ansvarlig for fremmed innhold som kan finnes via slike linker.

Personvernbetingelser
Det er for oss en selvfølge å benytte personlige data ansvarsfullt. Derfor vil vi gjerne informere om at dine persondata lagres i automatiserte lagringsplasser, under hensyn til gjeldende nasjonale og europeiske personvernregler, og behandles og brukes til bearbeiding av din ordre. Av oss blir filene kun lagret og bukt til salgsformål innenfor vårt selskap hvis du uttrykkelig gir oss lov til det. For dette formål har man på alle steder på våre nettsider der personrelaterte data kreves, mulighet til å avgi samtykkeerklæring. Man kan trekke tilbake samtykkeerklæringen på ethvert senere tidspunkt gjennom en e-post eller per brev. Generelt forlanger ikke foretaksgruppen Melitta at det oppgis personrelaterte data for å benytte nettsiden.  Det betyr at nettsiden kan søkes opp uten spesiell registrering.

Lotterier, nyhetsbrev, kontakt
Innsamling, bearbeiding og bruk av personrelaterte data er delvis uomgjengelig for deltakelse i lotteri, påmelding til nyhetsbrev eller utsending av materiale og prøver gjennom posten. Foretaksgruppen Melitta samler kun inn  de data som er virkelig nødvendige for videre bearbeiding. Utover dette  peker vi på at dine data, om du ikke har gitt oss samtykke til å lagre dine data for salgsformål, utelukkende blir lagret for dette spesielle formålet, for eksempel ved deltakelse i et lotteri, bare  til  å fastslå vinneren av lotteriet, og deretter umiddelbart slettet.

Ingen viderebefordring til tredje part
Foretaksgruppen Melitta forsikrer deg en fortrolig behandling av dine data. Viderebefordring til tredje part, for eksempel gjennom salg, leie, bytte eller annet som gjør dem tilgjengelig for tredje part, skjer ikke.

Nedlasting
Nedlasting av program skjer på eget risiko. Foretaksgruppen Melitta hefter ikke for skader som måtte følge av installasjon og/eller bruk av programvare fra nedlastingsområdet, så fremt dette er lovlig. Til tross for aktuell viruskontroll er ansvar for skader og forringelse gjennom datavirus utelukket innen rammen av de juridiske regler.

Cookies
"Cookies" er små tekstfiler som letter bruken av våre online-tilbud. Våre cookies inneholder ingen personspesifikke informasjoner, slik at privatsfæren forblir beskyttet. De inneholder verken din e-postadresse eller sier oss hvem du er. De fleste søkemotorer aksepterer cookies automatisk. Du kan likevel endre din søkemotor for å unngå dette.

Opplysningsrett
Du har rett til å få opplysninger om de data som er lagret om din person til enhver tid, inkludert avsendere og mottakere av dine data så vel som hensikten med databehandlingen Forespørselen rettes skriftlig eller via e-post til den adressen som er nevnt i redaksjonsnotatet.

Google Analytics
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google") Google Analytics bruker såkalte "Cookies", tekstfiler som blir lagret på din datamaskin og muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som innsamles via cookies om din bruk av denne nettsiden blir vanligvis overført av Google til en server i USA og lagret der. I tilfelle IP-anonymisering blir aktivert på denne siden, blir din IP-adresse kuttet av Google innenfor medlemslandene i EU eller andre avtalestater innenfor EØS  på forhånd. Bare i unntakstilfeller blir den komplette IP-adressen overført av Google til en server i USA og kuttet der. Etter oppdrag fra operatøren av denne nettsiden vil Google benytte denne informasjonen til å evaluere bruken av nettsiden, sette sammen rapporter om aktiviteten på nettsiden og til å tilby  tjenester forbundet med nettsidebruken og internettbruken overfor nettsideoperatøren. Den IP-adressen  som formidles til Google fra din søkemotor gjennom Google Analytics vil ikke bli koblet sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen av cookies gjennom en tilsvarende innstilling på din søkemotor; men vi vil peke på at du i så fall ikke vil kunne benytte samtlige funksjoner på vår nettside i fullt omfang Utover dette kan du hindre innsamlingen av data gjennom cookies fra Googles side som angår din bruk av nettsiden (Inkl. din IP-adresse), så vel som bearbeidingen av disse dataene hos Google ved å laste ned og installere den nettleser-plugin som finnes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi vil peke på at Google på denne nettsiden har utvidet Google Analytics med koden "gat._anonymizelp();", for å garantere en anonymisert innsamling av IP-adresser (sågar IP-masking).

Nærmere informasjon om bruksbetingelser og personvern finnes under http://www.google.com/analytics/terms/no.html bzw. unter http://www.google.com/policies/privacy/.

Små detaljer – Stor hjelp. Toppits®

Toppits® Produkter

© Copyright 2016 | Cofresco merkeregistrerings-referanse: ® Registered trademark of a company of the Melitta Group  |  Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG